Tomar 5001 Xeon Strobe Tube for Micro Series Strobes